SKP Legal

Předžalobní výzva k plnění nezbytnou podmínkou vzniku nároku na náhradu nákladů řízení

24. 03. 2014

Ustanovení § 142a občanského soudního řádu stanoví, že žalobce, který měl úspěch ve věci o splnění povinnosti (například zaplacení dluhu), má právo na náhradu nákladů řízení proti žalovanému, jen v případě, že mu ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním žaloby zaslal na adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu výzvu k plnění.

 Z výše uvedeného důvodu je tedy praktické, aby si strany již ve smlouvě uvedly korespondenční adresy pro písemný styk. Věřitelé by pak měli pamatovat na to, že soudu musí předložit důkaz o prokazatelném odeslání předžalobní upomínky stanoveným způsobem. Proto by si měli spolu s kopií výzvy k plnění pečlivě uschovat podací lístek prokazující její odeslání.

 Pokud věřitel dlužníkovi předžalobní upomínku nepošle nebo její zaslání neprokáže, nepřizná mu soud nárok na náhradu nákladů soudního řízení.

« zpět

close
detail