SKP Legal

Blíží se účinnost nové právní úpravy přestupků

11. 03. 2017

Dnem 1. 7. 2017 vejdou v účinnost dva nové zákony upravující přestupkové právo - zákon č. 250/2015 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákon č. 251/2015 Sb., o některých přestupcích. Hlavním přínosem je sjednocení právní úpravy odpovědnosti za správní delikty fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob do jednoho právního předpisu a jednotná terminologie, tj. zejména termínu „přestupek“, který bude zahrnovat i  dnešní pojem “správní delikt“.

Dojde k úpravě promlčecí doby. Její délka bude odstupňována podle závažnosti přestupku. Pro přestupky méně závažné jeden rok, pro přestupky závažnější (s horní hranicí sazba min. 100.000,- Kč) tři roky. Do promlčecí doby nebude započítána doba, po kterou se pro tentýž skutek vedlo trestní řízení nebo soudní řízení správní.

Nově budou vymezeny i další instituty, např. pokus o přestupek, pokračování v přestupku, trvající přestupek, hromadné přestupky, spolupachatelství, skutkový a právní omyl apod.

Velmi zajímavým institutem je správní trest zveřejnění rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že jedním z účelů správního práva je informovat veřejnost o nekalých obchodních praktikách právnických a podnikajících fyzických osob, může být tento trest efektivnější než samotné uložení sankce. Jedná se přitom o inspiraci z francouzské právní úpravy, kde se ukázalo, že efektivita tohoto trestu je mnohem vyšší než samotná peněžitá sankce.  

« zpět

close
detail