SKP Legal

Evidence "skutečných majitelů"

19. 11. 2018

Vážení klienti,

 od 1. ledna 2018 existuje možnost / povinnost pro všechny právnické osoby zapisované do veřejného rejstříku (zejména obchodního rejstříku, rejstříku společenství vlastníků jednotek a dalších) nechat zapsat do nově vzniklé neveřejné části rejstříku údaje o svém "skutečném majiteli". "Skutečným majitelem" se rozumí podle zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu fyzická osoba, která má významnou kapitálovou účast na právnické osobě, popř. významný podíl hlasovacích práv v ní (obojí zpravidla více než 25 %), popř. jiným způsobem má na právnickou osobu významný vliv, včetně významného podílu na zisku; není-li takové osoby nebo není-li možné ji dohledat, platí za "skutečného majitele" právnické osoby její statutární orgány (členové představenstva, výboru, jednatelé). Každá právnická osoba, resp. její statutární orgán má povinnost evidovat "skutečné majitele" své právnické osoby.

Opomenout zapsat "skutečného majitele" do neveřejné tzv. Evidence skutečných majitelů není přestupkem, čili nehrozí žádná pokuta za ně. Na druhou stranu, i když do Evidence nenecháte zapsat třeba jen sami sebe jako jednatele coby "skutečné majitele", může Vám to ztěžovat nebo znemožňovat přístup zejména k některým bankovním službám, čerpání dotací nebo k účasti na soutěži o veřejnou zakázku.

Proto Vám doporučujeme, abyste "skutečného majitele" své firmy formálně deklarovali, jakkoli se Vám může zdát toto opatření jako nesmyslné, formalistní (typicky máte např. rodinnou firmu s členy rodiny jako majiteli podílů nebo jste činovníky společenství vlastníků jednotek v obytném domě apod.).

Návrh na zápis do Evidence při obchodním rejstříku podaný před 1. 1. 2019 je osvobozen od soudního poplatku 1.000,-- Kč! Neváhejte obrátit se na nás, zápis do Evidence Vám rádi zúřadujeme.

 

« zpět

close
detail