SKP Legal

Nová pravidla pro oddlužení účinná již od 1.6.2019

31. 05. 2019

Změna pravidel oddlužení – nová šance vyřešit jednou pro vždy své dluhy

Počínaje dnem 1. června 2019 bude platit novela insolvenčního zákona, která poměrně zásadním způsobem mění pravidla oddlužení. Přináší hlavně to, že na oddlužení má dosáhnout napříště mnohem více lidí, a to zejména díky odstranění rigidního limitu splacení minimálně 30 % přihlášených pohledávek. Tím pádem mají šanci vyvázat se z dluhů jednou pro vždy nejpozději po 5-ti letech řádného splácení i lidé, kterým opravdu již dluhy narostly tolik, že by za platnosti nynějších pravidel povolení oddlužení nedosáhli.

 Výrazně se také zjednodušuje samotný návrh na povolení oddlužení, neboť zejména odpadá povinnost předkládat soudu seznam svých závazků. V praxi to bude nyní vypadat tak, že subjektu, který je oprávněn za Vás návrh na povolení oddlužení podat (tedy m. j. advokátovi), donesete pouze seznam svého majetku, údaje o svých příjmech za posledních 12 měsíců a doklady, které tyto příjmy dokazují, a údaje o očekávaných příjmech v příštích 12-ti měsících.

 Na druhou stranu pravidelné měsíční splácení dluhu (na jehož parametrech se v zásadě nic nemění, přičemž soud může v odůvodněných případech povolit i nižší splátky) je nově spojeno i s prodejem majetku dlužníka. Vláda však nyní vydá doprovodným nařízením tzv. limit hodnoty obydlí, pod níž Váš byt nebo domek nemůže být v oddlužení zpeněžen. Také se rozšiřuje okruh pohledávek, od jejichž splacení Vás soud neosvobodí, o zákonné výživné a nárok na náhradu škody způsobené na zdraví.

 Jak bylo výše řečeno, padá relativně striktní hranice splacení 30 % pohledávek. Kritéria povolení a splnění oddlužení budou napříště mnohem benevolentnější. Dlužník musí být schopen, aby mu soud oddlužení povolil, splatit minimálně odměnu a náklady insolvenčního správce a toho, kdo návrh na oddlužení sepsal, a zákonné výživné. A dále je zde zavedeno nové omezení vztahující se k dřívějšímu již splněnému oddlužení (v posledních 10-ti letech) nebo k návrhu na povolení oddlužení, jenž byl zamítnut z důvodu nepoctivosti dlužníka, popř. nebylo kvůli tomu oddlužení schváleno nebo bylo zrušeno (v posledních 5-ti letech); i zde jsou možné výjimky, i v těchto případech může být oddlužení povoleno, ale jejich posouzení má v moci soud. Je třeba upozornit i na to, že soud Vám může nařídit také navštěvování odborného sociálního poradenství, a to v celkovém rozsahu až 100 hodin; to podle úvahy, za jakých okolností Vám dluhy vznikly.

 Kritéria splnění oddlužení budou napříště tato: 1. splacení všech přihlášených pohledávek, 2. splacení 60-ti % po 3 letech nebo 3. plnění oddlužení po dobu 5-ti let, jestliže dlužník vynakládal k plnému uspokojení věřitelů veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat (výjimky pro důchodce a invalidy viz dále). Ve vztahu k bodu 3 to bude znamenat, že soud bude na konci pětileté doby splácení hodnotit, zda jste si po celou dobu plnění oddlužení udržovali příjem odpovídající Vašim osobním možnostem a poměrům; dosáhne-li uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů alespoň 30-ti %, má se za to, že toto kritérium jste splnili (ledaže by dodatečně vyšly najevo okolnosti, že jste mohli splatit více). Pokud nebudete schopni během 5-ti let splatit ani 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů, je zde přece jen stále určité riziko, že soud Vás od placení zbytku pohledávek neosvobodí z důvodu, že jste se snažili příliš málo, a budete se muset snažit dál, než jedno z kritérií splnění oddlužení v očích soudu splníte. Pokud splatíte po 5-ti letech 30 % a více, měli byste mít osvobození prakticky zaručené, ledaže vyjdou před soudem najevo nějaké nové okolnosti, které by soud zhodnotil ve Váš neprospěch. Soud také může povolit prodloužení doby, která je rozhodná pro posouzení splacení pohledávek, až od 6 měsíců. Jak je vidět, soud napříště bude mít více prostoru pro individuální zhodnocení Vašich poměrů a snahy vyrovnat se s věřiteli.

 Mírnější kritéria splnění oddlužení platí pro starobní důchodce (starobní důchod přiznán před schválením oddlužení) a invalidy v druhém a třetím stupni – tam postačí, že oddlužení nebylo zrušeno během 3 let od schválení oddlužení.

 Naše advokátní kancelář návrhy na oddlužení sepisuje. Pokud máte o tuto službu zájem, je nutné, abyste si přinesli s sebou ihned na první schůzku veškeré doklady nutné k úplnému zpracování návrhu, tj. osobní doklady, seznam svého majetku, údaje o svých příjmech za posledních 12 měsíců a doklady, které tyto příjmy dokazují, a údaje o očekávaných příjmech v příštích 12-ti měsících. Odměna, která nám náleží, je fixní, daná ze zákona – v případě návrhu na oddlužení jednotlivce 4.000,-- Kč + DPH a v případě společného návrhu manželů 6.000,-- Kč + DPH, přičemž tuto odměnu smíme inkasovat pouze v rámci insolvenčního řízení z Vašich splátek, nikoli předem.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na tel. +420 381 213 239 nebo přes e-mail: info@skplegal.cz.

Tým advokátní kanceláře Šíp, Kadlec, Paikrová, s.r.o.

« zpět

close
detail