SKP
Constelius

COVID-19: DOPAD PANDEMIE NA SMLUVNÍ VZTAHY

20. 03. 2020

Vážení klienti a obchodní partneři,

v návaznosti na současnou mimořádnou situaci, si Vám tímto dovolujeme zprostředkovat některé informace o dopadech mimořádných opatření vlády k prevenci šíření koronaviru COVID-19 na plnění smluvních vztahů.

Přijatá mimořádná opatření mohou mít významný vliv na plnění práv a povinností plynoucích ze smluvních vztahů.

Situace: Dodavatel není v důsledku mimořádných opatření vlády schopen plnit své smluvní závazky včas.

Výskyt pandemie může představovat překážku označovanou jako tzv. vyšší moc. Tuto překážka bývá charakterizována jako určitá neobvyklá a nepředvídatelná okolnost nezávislá na osobě, která se ji dovolává (v našem případě dodavatele), a jejímž důsledkům nebylo možné zabránit ani přes veškerou vynaloženou péči. Z této charakteristiky je patrné, že pandemie koronaviru COVID-19 a ni navazující mimořádná opatření vlády mohou překážku vyšší moci představovat. Důsledky vyšší moci na plnění práv a povinností mohou být upraveny v rámci uzavřených smluv a tato úprava má přednost před obecnou zákonnou úpravou.

Tzv. vyšší moc nezbavuje žádnou ze smluvních stran povinnosti plnit své závazky, ale může mít význam v otázce odpovědnosti za škodu vzniklou porušením právních povinností, např. prodlením se splněním smluvní povinnosti.

Situace: Po výskytu pandemie se zhoršila situace dodavatele natolik, že se pro něj stala uzavřená smlouva nevýhodnou

Obecně platí, že změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy stane pro některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit dluh.

Nicméně je-li změna okolností tak podstatná, že založí zvlášť hrubý nepoměr v právech a povinnostech znevýhodněním jedné ze smluvních stran neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě, prokáže-li, že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo se stala dotčené straně známou až po uzavření smlouvy.

Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě, může soud k návrhu kterékoli z nich rozhodnout, že závazek ze smlouvy změní obnovením rovnováhy práv a povinností stran, anebo že jej zruší ke dni a za podmínek určených v rozhodnutí. Návrhem stran soud není vázán.

V případě potřeby podrobnějších informací se na nás neváhejte obracet na níže uvedených kontaktech.

Jaroslav Kadlec

advokát

Nela Vašíčková

Kontakty:

e-mail: kadlec@skplegal.cz

tel. č. 777 567 997

 

« zpět

close
detail