SKP
Constelius

COVID-19: Informace pro podnikatele

26. 03. 2020

V návaznosti na mimořádná opatření vlády proti zamezení šíření koronaviru schválili zákonodárci ve stavu legislativní nouze změny zákonů, které se týkají podnikatelů. 

Sociální zabezpečení: Prominutí záloh a snížení pojistného pro OSVČ za rok 2020

OSVČ nejsou povinny platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za kalendářní měsíce březen až srpen 2020;

Pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti stanovené z vyměřovacího základu za rok 2020 se snižuje za každý kalendářní měsíc, v němž byla aspoň po část měsíce vykonávána v období uvedeném v odstavci 1 samostatná výdělečná činnost o částku 2 544,- Kč (je-li samostatná výdělečná činnost hlavní činností) nebo 1 018,- Kč (je-li samostatná výdělečná činnost vedlejší činností). 

Zdravotní pojištění

Lhůta pro podání přehledu stanovená OSVČ se prodlužuje do 3. 8. 2020;

Zálohy na zdravotní pojištění v období březen až srpen 2020:

a) se snižují o částku rovnající se minimální měsíční záloze na pojistné (kdo tedy platí minimální zálohu na pojistné, tak v tomto období neplatí zálohu vůbec);

b) částku záloh za období březen až srpen 2020, které převyšují minimální měsíční zálohu, lze (bez sankce) uhradit až v rámci doplatku pojistného po podání přehledu za rok 2020.

Opatření Ministerstva financí v oblasti daní

Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům (fyzickým osobám i podnikatelům) automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o 3 měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem;

Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kdy daňový subjekt individuálně požádá o prominutí úroku z prodlení nebo o posečkání či splátkování daně a prokáže důvody jakkoliv související s koronavirem;

Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020;

Ze strany Generálního finančního ředitelství bude vydán pokyn tak, aby bylo možné individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro období od 1. března do 31. července, pokud bude prokázána spojitost s koronavirem;

Plošné prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro žádosti podané do 31. července;

Posunutí závěrečné fáze EET o dobu vyhlášeného stavu nouze a následujících 3 měsíců bylo schváleno Parlamentem ČR ve stavu legislativní nouze. Finanční a Celní správa ale bude při kontrolní činnosti od 1. května po dobu 3 měsíců postupovat s maximální tolerancí a plnit pouze poradní funkci. 

Podpora zaměstnancům a zaměstnavatelům v rámci programu „Antivirus“

Vláda ČR schválila návrh Ministerstva práce a sociálních věcí ke zmírnění důsledků epidemie COVID-19 na zaměstnance a zaměstnavatele. Jedná se o program ochrany zaměstnanosti Antivirus, díky kterému bude prostřednictvím Úřadu práce ČR stát kompenzovat firmám vyplacené prostředky. Celkem vláda schválila 5 opatření z toho 2 již v minulém týdnu a 3 na zasedání 23. 3. 2020 a jejich realizace podpory je nastavena tak, že zaměstnavatel bude žádat o refundaci vyplacených náhrad mezd po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat. Za měsíc březen tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce dubna. 

Jedná se o tato opatření: 

Nařízení karantény zaměstnancům. Náhrada mzdy nebo platu bude zaměstnancům vyplácena ve výši 60 % průměrného vyměřovacího základu. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek v plné výši vyplacené náhrady mzdy. 

Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu mimořádných krizových opatření vlády. Zaměstnavateli je na základě usnesení vlády o přijetí krizových opatření v souvislosti s výskytem nákazy COVID-19 nařízeno uzavření provozu. Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 100 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené mzdy.

Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu nařízení karantény či péči o dítě u významné části zaměstnanců. Významnou části je míněno zejména 30 % zaměstnanců firem, provozoven či jiné organizační části dle provozní situace zaměstnavatele. Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 100 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy. 

Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření (či obecně výpadků výroby) u dodavatele, včetně zahraničí. Jde například u dohody prokazující původ vstupů, zákazy akcí či přijímání dalších opatření mající prokazatelně vliv na dodávky zaměstnavateli. Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 80 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy. 

Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření v místě odbytu zaměstnavatele (ČR i zahraničí). Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci nejméně ve výši 60 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy. Opatření schválená minulý týden.

V Táboře dne 25. 3. 2020

Martin Šíp, e-mail: sip@skplegal.cz, tel. č. 775 690 740

advokát                               

Jaroslav Kadlec, e-mail: kadlec@skplegal.cz, tel. č. 777 567 997

advokát                                  

Yvonna Paikrová, e-mail: paikrova@skplegal.cz, tel. č. 774 254 004

advokátka                                

 

« zpět

close
detail