SKP
Constelius

COVID-19: Informace pro podnikatele ke dni 3. 4. 2020

03. 04. 2020

Přinášíme přehled a výsledky nejdůležitějších opatření a výsledky jednání Vlády ČR v týdnu od 30. 3. 2020, včetně návrhů, které bude Vláda ČR předkládat dne 7. 4. 2020 k projednání v Parlamentu ČR ve stavu legislativní nouze. 

JEDNORÁZOVÁ VÝPLATA 25.000,- Kč PRO OSVČ

 • nárok má mít každý, kdo podniká samostatně ať už na základě živnostenského oprávnění, nebo např. při výkonu nezávislých povolání (hudebníci, spisovatelé…), v zemědělství nebo na základě jiných zákonů (lékaři, advokáti…),
 • samostatná výdělečná činnost musí být činností hlavní a v období leden až březen 2020 musí dojít k poklesu (hrubých) příjmů nejméně o 10 % oproti období leden až březen 2019 a současně v roce 2019 dosáhl (hrubých) příjmů alespoň ve výši 180 000,- Kč,

Stav: návrh by měl projednat Parlament 7. 4. 2020, ministryně financí 2. 4. 2020 oznámila, že návrh bude ještě pozměňovat.

 NÁJEMNÉ V BYTECH A NEBYTECH

 • návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Mimořádná právní norma zakazuje dát lidem, kteří se kvůli epidemii ocitli ve finanční tísni, výpověď z nájmu kvůli prodlení s placením nájemného. Zavádí rovněž možnost odložení splatnosti splátek úvěrů poskytnutých Státním fondem rozvoje bydlení, a to na dobu do 30. listopadu 2020.:  1. 4. 2020 schváleno vládou, půjde do Sněmovny 
 • návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání. Chrání nájemce komerčních prostor, kteří z důvodu výpadku příjmů budou mít problémy se zaplacením nájmu. I na ně se bude vztahovat přechodné moratorium. 

Stav: návrh by měl projednat Parlament 7. 4. 2020, předpoklad je, že návrh se bude ještě pozměňovat.

LEGISLATIVNÍ BALÍČEK MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI

Vláda schválila návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu. Týká se několika oblastí:

1.  Zmeškání procesních lhůt v řízeních:

Zmeškané lhůty budou soudy moci prominout zpravidla i v případech, kdy to jinak (mimo nouzový stav) nelze. Přitom žádat o prominutí zmeškání lhůty bude nutno nejpozději po skončení mimořádného opatření (MO) a s žádostí bude nutno spojit samotný úkon (např. podat samo odvolání), a to 

 • u občanského řízení (např. podnikatelské žaloby) – do 15 dnů po skončení MO
 • u správního řízení (pokuty) – do 2 týdnů po skončení MO
 • u insolvenčního řízení, řízení o výkonu rozhodnutí a u exekuce – do 7 dnů od skončení MO.    

2.  Změny v exekucích (z pohledu dlužníka i věřitele):

Exekutor sám zastaví exekuci, pokud za poslední 3 roky nedošlo k vymožení uspokojení kryjícího alespoň náklady exekuce a ani nebyl zjištěn exekuovatelný majetek postačující ke krytí nákladů exekuce.

3.  Změny a novinky v insolvenčním zákoně:

 • Zavedení „mimořádného moratoria“ 
 • lze před zahájením insolvenčního řízení (případně po návrhu na zahájení jinou osobou) navrhnout soudu do 31. 8. 2020, přičemž dlužník-podnikatel usilující o ochranu prostřednictvím moratoria nesmí být ke 12. 3. 2020 v úpadku,
 • účinky mimořádného moratoria jsou obdobné jako u insolvenčního návrhu, avšak dlužník může čerpat veřejnou podporu na zmírnění dopadů epidemie,
 • závazky související se zachováním provozu vzniklé po vyhlášení MO mohou být hrazeny přednostně a s dlužníkem nelze ukončit dodavatelské smlouvy, pokud hradí alespoň tyto závazky,
 • staví se lhůty (nebo nezačínají běžet).
 • Na dobu do 6 měsíců po ukončení MO, nejdéle však do 31. 12. 2020 se pozastavuje povinnost podat insolvenční návrh sám na sebe; netýká se úpadků, které nastaly již před MO nebo pokud úpadek nemá souvislost s MO.
 • novým insolvenčním návrhům (od účinnosti navrhovaného zákona) podaným věřiteli se do 31. 8. 2020 nebude přihlížet; po 31. 8. 2020 věřitelé budou muset podat případný nový návrh.

4.  Reorganizace

Plnění ke dni 12. 3. 2020 pravomocných, doposud však nesplněných reorganizačních plánů bude možno se souhlasem soudu přerušit na dobu trvání MO, nejdéle však do 31. 12. 2020. Po dobu přerušení nelze rozhodnout o přeměně reorganizace v konkurz, ale jiné závazky (mimo reorganizační plán) musí dlužník plnit i nadále.

5.  Oddlužení

Insolvenční soud by mohl prominout doposud neuspokojené pohledávky za dlužníkem i pod zákonnou či dohodnutou hranici pokud prokáže, že na určenou hodnotu plnění nedosáhl v důsledku okolností, které sám nezavinil. Vychází se přitom ze zákonné domněnky, že dlužník nezavinil okolnosti, ke kterým došlo v důsledku omezení plynoucího z MO při epidemii.

6.  Úpravy týkající se právnických osob obecně:

 • Rozhodování - po dobu mimořádných opatření může statutární orgán rozhodovat mimo zasedání a s využitím technických prostředků, i když to zakladatelský dokument nepřipouští. Pokud nejsou podmínky takového rozhodování specifikovány v zakladatelském dokumentu (např. stanovách), určí je statutární orgán pro nejvyšší orgán a jiné orgány si je určí samy. Podmínky musí být hlasujícím známy v dostatečném předstihu před hlasováním
 • Členství ve voleném (jmenovaném) orgánu se souhlasem člena voleného orgánu se prodlužuje jeho funkční období o 3 měsíců po skončení mimořádných opatření, to platí i pokud členství uplyne 1 měsíc po skončení MO, s jeho souhlasem  
 • Povinnost projednat účetní závěrku - za rok 2019 je třeba závěrku projednat příslušným orgánem právnické osoby zpravidla do 30. 6. 2020, navrhováno je projednání do 3 měsíců po skončení MO, nejpozději však do 31. 12. 2020.

Stav: návrh by měl projednat Parlament 7. 4. 2020, předpoklad je, že návrh se bude ještě pozměňovat.

PODPORA ZAMĚSTNANCŮM A ZAMĚSTNAVATELŮM V RÁMCI PROGRAMU „ANTIVIRUS“

Dne 1. 4. 2020 Vláda ČR schválila návrh Ministerstva práce a sociálních věcí Cílený program k podpoře zaměstnanosti – Program Antivirus. Konečná podoba pomoci zaměstnavatelům, kteří jsou povinni postupovat v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“) a ve stanovených případech poskytovat zaměstnancům po dobu trvání překážek v práci náhradu mzdy, je následující: 

Režim A: Nucené omezení provozu a karanténa.

Uzavření či omezení provozu v důsledku krizových opatření nebo mimořádných opatření vydaných vládou, Ministerstvem zdravotnictví (dále „MZ“) nebo krajskou hygienickou stanicí, kdy se jedná o jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele a ten je povinen zaměstnancům vyplácet podle § 208 ZP náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku a na případy, kdy zaměstnanec nemohl vykonávat práci zdůvodu nařízení karantény (zde stejný postup jako při pr. neschopnosti). Výše příspěvku činí v obou případech 80 % náhrady mzdy, včetně odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci. Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 39 000,-Kč. 

Režim B: Související hospodářské potíže.

Překážek v práci na straně zaměstnavatele vzniklé v důsledku souvisejících hospodářských potíží vyvolaných COVID-19., který je příčinou potíží a související opatření k zamezení šíření nákazy jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Jedná o případy, kdy zaměstnavatel nemůže zaměstnancům přidělovat práci, neboť:

B.1. v zaměstnání absentuje významná nebo klíčová část zaměstnanců (např. z důvodu karantény, nemoci, péči o dítě či i situace, kdy se nemůže dostat do zaměstnání, včetně cizinců); Jedná se o jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele, kdy je povinen zaměstnanci vyplácet náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku

B.2. Zaměstnavatel je nucen omezit provoz, jelikož chybí vstupní dodávky (např. suroviny, polotovary, služby), anebo  se  významně  omezila  poptávka  po  jím  produkovaných  výrobcích  či  poskytovaných službách. V případě, kdy chybí vstupy, se jedná o tzv. prostoj, tj. o překážku v práci na straně zaměstnavatele podle § 207 písm. a) ZP, kdy je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vyplácet náhradu mzdy ve výši 80 % jeho průměrného výdělku. V případě omezení odbytu se jedná o tzv. částečnou nezaměstnanost, podle § 209 ZP, kdy je zaměstnavatel zaměstnanci povinen vyplácet náhradu mzdy minimálně ve výši 60 % jeho průměrného výdělku – pokud však existuje dohody s odborovou organizací nebo vnitřní předpis. Dle informací MPSV nebudou skutečnosti 

prokazující vazbu vzniku konkrétní překážky v práci na epidemiologickou situaci jak v ČR, tak v zahraničí,  po  zaměstnavateli  k posouzení  oprávněnosti  poskytnutí příspěvku vyžadovány. 

Spoluúčast zaměstnavatele na krytí části mzdy je určena z důvodu obav o zneužívání, kdy se má za to, že vznik překážky v práci je důvodný a je v zájmu zaměstnavatele, aby ke vzniku takovýchto překážek v práci nedocházelo. Výše příspěvku v režimu B, ať již zaměstnavatel vyplácí 60 % nebo 80 %, tak činí 60 % náhrady mzdy včetně odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci. Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance je 29 000,-Kč.

Zaměstnavatel podá žádost o poskytnutí příspěvku prostřednictvím webové aplikace na webových stránkách www.uradprace.cz

Stav: schváleno, příjem žádostí bude zahájen 6. 4. 2020, k výplatě by mělo docházet od 10. 4. 2020

V Táboře dne 3. 4. 2020

Martin Šíp                                e-mail: sip@skplegal.cz

advokát                                     tel. č. 775 690 740

 

Jaroslav Kadlec                       e-mail: kadlec@skplegal.cz

advokát                                     tel. č. 777 567 997

Yvonna Paikrová                   e-mail: paikrova@skplegal.cz

advokát                                     tel. č. 774 254 004

« zpět

close
detail