SKP
Constelius

COVID-19: Informace pro podnikatele | 20. 4. 2020

20. 04. 2020

V souvislosti s epidemií koronaviru SARS-CoV-2 se Parlament ČR ve dnech 7. - 9. dubna 2020 usnesl na několika opatřeních ke zmírnění dopadů této epidemie, které dotýkají podnikatelů. Dále přinášíme přehled těch opatření.

KOMPENZAČNÍ BONUS PRO OSVČ

 Nárok na kompenzační bonus má každá osoba samostatně výdělečně činná, pokud:

- není zároveň účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec,

- byla osobou samostatně výdělečně činnou ke dni 12. 3. 2020 nebo přerušila podnikatelskou činnost po 31. 8. 2019,

- nemohla vykonávat podnikatelskou činnost zcela nebo z části nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření, a to zejména z důvodů: 

a) nutnosti uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz,

b) karantény své nebo svého zaměstnance,

c) péče o dítě nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě v případě jeho zaměstnance,

d) omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech

e) omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon podnikatelské činnosti.

Kompenzační bonus se poskytuje ve výši 500 Kč za každý kalendářní den období od 12. 3. do 30. 4. 2020, tj. max. 25 000 Kč. Žádost o kompenzační bonus se musí podat u místně příslušného správce daně do 29. 6. 2020 a mimo obecných náležitostí musí obsahovat: 

a) čestné prohlášení osvědčující splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus,

b) bankovní účet, na který má být kompenzační bonus vyplacen.

LEX COVID-19 – DOPADY NA SOUDNICTVÍ 

Parlamentem ČR prošel návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu – tzv. Lex Covid-19. Pro jeho přijetí chybí jen podpis prezidenta republiky s tím, že účinnost nastane okamžikem zveřejnění ve Sbírce zákonů, zřejmě již tento týden. 

a) Zvláštní ustanovení o možnosti prominutí zmeškání lhůt

Zavádí se možnost prominout zmeškání lhůty nebo navrácení lhůty pro vykonání úkonu ze strany vybraných subjektů soudních řízení nebo osob na řízení jinak zúčastněných, pokud omluvitelný důvod spočívá v mimořádném opatření při epidemii, které účastníkovi nebo jeho zástupci znemožnili nebo podstatně ztěžovalo úkon udělat. Návrh na prominutí zmeškání lhůty musí být podán ve stanovené lhůtě, a to včetně zmeškaného úkonu. Např. v občanském soudním řízení a v exekučním řízení a v řízení před Ústavním soudem lhůta 15 dnů od ukončení nebo zrušení mimořádného opatření, ve správním soudnictví lhůta dvou týdnů, v řízení o výkonu rozhodnutí a v insolvenčním řízení lhůta 7 dnů. v trestním řízení lze požádat o tzv. navrácení lhůty do 3 dnů.

b) Změny týkající se právnických osob

Po dobu trvání mimořádných opatření je umožněno rozhodování orgánů právnické osoby s využitím technických prostředků nebo rozhodování per rollam i v případech, kdy taková možnost rozhodování není upravena v zakladatelském právním jednání. Podmínky stanoví statutární orgán.

Zákon prodlužuje funkční období člena voleného orgánu právnické osoby pro případ, že uplyne v průběhu trvání mimořádného opatření do uplynutí 3 měsíců po skončení mimořádných opatření.

Dále se prodlužuje i lhůta pro svolání valné hromady kapitálové společnosti a členské schůze družstva z důvodu projednání řádné účetní závěrky. Pokud by lhůta měla uplynout do 3 měsíců po skončení mimořádných opatření, uplyne 3 měsíce po skončení mimořádných opatření, nejpozději 31. 12. 2020

a)     Zvláštní opatření ve vztahu k výkonu rozhodnutí a exekucím

Soud do 30. 6. 2020 neprovede výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí (pokud se netýká výživného, náhrad újmy z ublížení na zdraví nebo způsobené úmyslným trestným činem).

Soud do 30. 6. 2020 neprovede výkon rozhodnutí prodejem nemovité věci, ve které má dlužník trvalý pobyt.

V případě postižení účtů povinného, je povinnému umožněno nakládat s prostředky až do výše čtyřnásobku životního minima jednotlivce.

b)     Změny v insolvenčním právu

Zákona upravuje celou řadu institutů v oblasti insolvenčního řízení, jejichž cílem je zajistit, aby aktuální hospodářská situace vyvolaná mimořádnými opatřeními neměla pro úpadce likvidační účinky. Zakotvuje se zvláštní lhůta 6 měsíců, max. do 31. 12. 2020, od ukončení nebo zrušení mimořádného opatření, po kterou nemá dlužník povinnost podat na sebe insolvenční návrh. Úpadek však musí nastat v důsledku mimořádné situace. Rovněž tak se nebude do 31. 8. 2020 přihlížet k insolvenčnímu návrhu podanému věřiteli, a to od nabytí účinnosti „Lex Covid-19“.

Dále se zavádí zvláštní režim oddlužení plněním splátkového kalendáře v těch případech, kdy bylo rozhodnuto o úpadku do 31. 5. 2019. Dlužníku se rovněž v oddlužení přiznává za určitých okolností možnost podat návrh na osvobození od placení dosud neuspokojených pohledávek i tehdy, pokud nesplatil stanovený poměrný díl pohledávek.

Pokud byl ke dni 12. 3. 2020 pravomocně schválen reorganizační plán, lze žádat o dočasné přerušení plnění splátkového kalendáře.

Změnou insolvenčního zákona se zavádí tzv. mimořádné moratorium, jehož účelem je dočasně ochránit provozuschopné podniky, které se pouze v důsledku dočasného výpadku způsobeného mimořádnými opatřeními dostaly do přechodných platebních potíží. Návrh na mimořádné moratorium lze podat pouze do 31. srpna 2020.

e) Prodlení dlužníka s plněním peněžitého závazku 

Zvláštní opatření lze spatřovat v úpravě ve vztahu k prodlení dlužníka, kdy, pokud dlužník prokáže, že v důsledku omezení souvisejících s mimořádným opatřením mu bylo znemožněno nebo ztíženo včasné splnění peněžitého dluhu, lze po něm požadovat pouze zákonem dané úroky z prodlení, k odchylným ujednáním se nepřihlíží. To platí do 30. 6. 2020. 

ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ EPIDEMIE NA NÁJEMCE PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ

Parlament ČR projednává přijetí opatření týkající se dopadů epidemie na nájemce prostor sloužících podnikání, které má spočívat v zákazu podání výpovědi z nájmu pro nezaplacení nájemného v období 12. 3. – 30. 6. 2020. Vládní návrh zákona schválený Poslaneckou sněmovnou ČR nebyl schválen Senátem ČR, když znění bylo vráceno k dalšímu projednání Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy (Senát požaduje z 80 % ručení státem za tyto pohledávky).

V Táboře dne 20. 4. 2020

Jaroslav Kadlec                       e-mail: kadlec@skplegal.cz

advokát                                     tel. č. 777 567 997

Yvonna Paikrová                   e-mail: paikrova@skplegal.cz

advokátka                                    tel. č. 774 254 004

 

 

 

 

 

« zpět

close
detail