SKP Legal

Mediace

Kontakt na mediátora

Mgr. Eva Jandová
e-mail: jandova@skplegal.cz
mobil: 728 340 411


mediaci je možné uskutečnit na všech našich pobočkách Tábor-Praha-Písek

Naše advokátní kancelář poskytuje služby zapsaného mediátora. Tyto služby poskytuje Mgr. Eva Jandová, která byla dne 29. 9. 2014 zapsána do seznamu mediátorů vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR. Služby mediátora poskytujeme na všech našich pobočkách: Tábor, Písek, Praha.

Mediace je alternativní způsob, jak mimosoudně vyřešit spor za pomoci třetí nezávislé osoby – mediátora. Je vhodná pro řešení občanskoprávních, rodinných, pracovních, obchodních, spotřebitelských či sousedských sporů. Je ideálním řešením v případě, když stranám záleží na urovnání vzájemných vztahů a následné spolupráci či soužití.

Mediátor je vždy nezávislý, nestranný a zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v rámci mediace dozvěděl. Mediátor spor nerozhoduje, ani nenavrhuje stranám řešení sporu. Mnohdy se stává, že na začátku mediace spolu strany nejsou ochotné ani mluvit. Mediátor je prostředníkem, který stranám pomáhá, aby si vzájemně porozuměly, byly schopny spolu otevřeně mluvit a nalézt řešení jejich situace, s kterým budou obě strany souhlasit.

Výhody mediace

  • Mediace je dobrovolná – mediace se zahajuje pouze se souhlasem všech stran a strany mohou mediaci kdykoliv ukončit.
  • Mediace je důvěrná – mediátor i strany zachovávají mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděli v rámci mediačního procesu. V mediaci získané informace nelze použít např. v následném soudním sporu.
  • Mediace je rychlejší a levnější řešení sporu než řešení sporu soudní cestou. Civilní soudní řízení trvá průměrně (v závislosti na složitosti případu) více jak jeden rok, může se však protáhnout na celá léta. Mediace je otázkou dnů či týdnů. V mediaci nemusí strany platit advokáty, ale platí pouze mediátora a obvykle napůl.
  • Strany mají kontrolu nad mediačním procesem a jeho výsledkem – strany samy rozhodují, jaký bude výsledek sporu. Oproti tomu soud rozhoduje autoritativně a strany nemohou výsledek ovlivnit.
  • Mediace probíhá neformálním způsobem a v bezpečném prostředí.
  • Strany si ujasní potřeby, očekávání a zájmy své i druhé strany.
  • Úspěšnost mediace je až 80 %.
  • Vzhledem k tomu, že strany uzavírají dohodu ze své vlastní vůle a s řešením, na kterém se spolu dobrovolně dohodly, je také vyšší pravděpodobnost, že dohoda je nadále mezi stranami dodržována.

Jak probíhá mediace

K mediaci přistoupí strany buď ze své vlastní vůle, nebo se může jednat o tzv. soudem nařízenou mediaci, kdy soud již v zahájeném soudním řízení stranám nařídí první setkání s mediátorem v rozsahu tří hodin. Strany se po tomto prvním setkání s mediátorem rozhodnou, zda chtějí v mediaci pokračovat, či zda má spor rozhodnout soud.

Mediace probíhá na tzv. mediačním sezení. Mediační sezení trvá obvykle tři hodiny (podle dohody stran a mediátora). Většinou je potřeba více mediačních sezení. Další mediační sezení volí strany dle potřeby (např. za týden, za dva týdny). V mediačním procesu může mít každá ze stran i svého advokáta, nicméně přítomnost stran na mediačním sezení je bezpodmínečná.

Mediace má několik fází. Nejprve se strany seznámí se základnímu principy a zásadami mediace. Ujasní si pravidla, za kterých bude mediace probíhat. Následně každá ze stran popíše situaci ze svého pohledu. Mediátor v této fázi poslouchá, protože potřebuje získat co nejvíce informací, aby se v situaci zorientoval, a snaží se nalézt témata k řešení. Přitom dává pozor, aby strany měly možnost a bezpečný prostor říci vše, co potřebují. Teprve po tom mohou strany mluvit mezi sebou. Ve chvíli, kdy mediátor vidí, že se strany vzájemně pochopily, je možné začít hledat řešení v konkrétní situaci. V samém závěru je sepsána tzv. mediační dohoda, v které strany sepíší, jak spor vyřeší. Mediátor odpovídá za to, že mediační dohoda bude v souladu s platnými právními předpisy. Tím mediace končí.

Aby byla mediační dohoda vykonatelná, strany sporu ji mohou předložit soudu ke schválení formou soudního smíru. Soud musí rozhodnout o schválení mediační dohody do 30 dnů. Takto schválený soudní smír má účinky pravomocného rozhodnutí. Touto lhůtou není soud vázán v případě, že mediační dohoda byla uzavřena již v rámci zahájeného soudního řízení. Další možností, jak dosáhnout, aby mediační dohoda byla vykonatelná, je sepsání notářského zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti.

Kolik stojí mediace

Odměna a náhrada nákladů mediátora je upravena v ustanoveních § 10 zákona 202/2012 Sb., o mediaci a v § 15 prováděcí vyhlášky č.277/2012 Sb. Odměna mediátora je smluvní. Výše smluvní odměny činí 1.000,-Kč/hod. mediačního jednání. Částku hradí zpravidla strany rovným dílem (tedy každá strana 500,- Kč/hod.).

U mediace nařízené soudem za první setkání s mediátorem v rozsahu tří hodin účastníci hradí 400,- Kč/hod, a to opět rovným dílem. Pokud se rozhodnou v mediaci pokračovat, je nadále odměna mediátora smluvní.

close
detail